پاکسازی سلام زن سبک و جلف اتاق بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

کندال جنر عشق کفش کتانی آنها راحت تر هستند و با همه چیز! می تواند شما را کمک به طراحی یک جفت کفش ورزشی زیبا؟ پس از آن، کمک به او لباس زرق و برق دار به آنها مطابقت را انتخاب نمایید. از آن لذت ببرید این بازی کندال جنر کفش کتانی طراحی!

کنترل بازی:
در بازی

Puzzle Cartoon Decoration Girl Hello Kitty Room Cleanup