مارپیچ - قطب شمال نجات بازی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   82 80% with 10 votes

دقت کنترل هلیکوپتر کانادایی به عنوان شما سعی می کنید به زمین درست و مناسب به وانت بازماندگان ARTIC.

کنترل بازی:
استفاده از کلیدهای جهت دار برای حرکت می کند.

SnowHelicopterRescue HelixArcticGame