جنگ خارپشت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

شما تمام قارچ و خارپشت های دشمن را شکست.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - انتقال نقشه های ماوس
- ارسال تیم ملی خارپشت.

FightingActionDefenseDefendAnimalHedgehog