تفاوت بهشت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

شما باید 60 ثانیه برای هر سطح. شما دریافت می کنید 10 امتیاز برای هر کلیک صحیح و شما از دست دادن 8 امتیاز برای هر کلیک اشتباه است.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

DifferenceAndroid DefaultHeaven