جراحی قلب بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   771194 79.9% with 965 votes

جراحان قلب نیاز به شجاعت و ثابت دست شما تا به آن؟ دنبال پرستار قلب ضعیف دستورالعمل به در جو عمل در این بازی به عمل شدید. مراقب باشید: دقت یک باید است! نگه داشتن چشم در علائم حیاتی جو '. زندگی او فیلم کارگردان تهیه کننده است در دست شما.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

EducationalMouse SkillAndroid HeartSurgery