شکارچی مرکزی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

برو در ولگردی و قانونی شکنی کشتار!

کنترل بازی:

استفاده از موس خود را به بازی.

ShootingActionBloodSniperViolence