مبارک کلوچه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

بازی بازی خوشمزه ترین سال و ایجاد برخی از الهی و به دنبال پنکیک مزه بزرگ.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

GirlMatching FoodGirlsHappyPancake