Hambo بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

مسلح با انواع سلاح، شما باید مهارت استفاده از آنها برای نجات بهترین بیکن دوستان خود را در این بازی مهارت مبتنی بر فیزیک است.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

ShootingActionShoot 'em UpThrowingBombAnimalGunsTiming Hambo