پای کدو تنبل هالووین بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   02

شما می توانید با دستور العمل در مورد چگونگی ساخت پای کدو تنبل ارائه شده است. در اوایل تکمیل شما اضافی امتیاز داده می شود.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

GirlFoodCookingGirlsHalloweenPumpkin