جشن هالووین بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

طول می کشد تا غذا خدمت وظیفه و جلب رضایت مردم با خدمت مواد غذایی مورد نظر خود را قبل از گرسنگی آنها را به دور از درایوهای جشن. چنگ زدن به پول میز که توسط افراد دیگر خواهد شد بخشی در جشن را به روشن است.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

GirlFoodFood ServingGirlsHalloweenFeast