Hairic بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

هدف hairball خود را به عنوان شما بد گویی کردن دیگر اشیاء مودار بر روی رنگ های مناسب خود را از دیوارهای مودار

کنترل بازی:
این بازی تنها با ماوس ایفا کرده است.

Mouse SkillCollecting Hairic