شیدایی مو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   126 66.67% with 18 votes

دیوانه BEA می داند که موها را با استعداد می رود وجود دارد!

کنترل بازی:
را هر مشتری مو 'به عنوان بزرگ که ممکن است با کشیدن ابزار مناسب به مشتری و به دنبال دستورالعمل ها را به لرزش و یا چرخش موس خود را، و یا رها کردن ابزار و فضای مطبوعات به سرعت در حال، تا زمانی که نوار مو بزرگ را پر می کند. را پر کنید تا به هدف مو با بیشترین سرعت ممکن. اگر مشتری شما تلاش می کند تا ترک، طعمه یا چیز جالبی که سبب عطف توجه دیگری شود و یا او را مجبور و یا خود را به ماندن با ابزار از ابزار نوار، اما مراقب برای ابزار است که می تواند بر علیه شما کار می کنند!

Mouse SkillGirlFunnyGroomingGirlsHairMania