هک اسلش خزیدن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   111 91.67% with 12 votes

سیاه چال خزنده بازی فلش. برای هر چیزی آماده است، زیرا هیچ دو گاههای هستند به طور یکسان. فلش دیابلو می خواهم. فروش اقلام! کارفرمایان را شکست!

کنترل بازی:
کلیک کنید به حرکت به حمله، کلیک کنید.

Role PlayingActionPurchase Equipment UpgradesMagicDungeonsAction Rpg (hack And Slash)Crawl