Gumball: پسران آب بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11620 85.29% with 136 votes

آب پسران Gumball و داروین aren تی 'فقط Wattersons، آنها دوباره' پسران آب! خورشید تبدیل شده است تا گرما در Elmore. راهنما Gumball و داروین بالن های آب آتش برای حفظ دوستان خود را سرد. ضرب و شتم حرارت در پسران آب

کنترل بازی:
در بازی

ShootingGumball