Gumball آسمان Streaker بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   438 84.31% with 51 votes

Gumball 'بازدید کنندگان پدر مصمم به مجموعه ای از رکورد جهانی جدید ... برای شلوار پوشیدن نمی باشد! اجتناب از لباس و گرفتن سکه به شما به عنوان صعود بطرف بالا. مراقب باش! Gumball و داروین گرم در پاشنه خود هستند. کلمه پینکی از ریچارد با لوازم جانبی عالی، مانند آلن بالون، سکه غول پیکر، سطوح جدید، و نمره دهندگان. اما به یاد داشته باشید: بدون شلوار! کنترل: فلش بازی.

کنترل بازی:
در بازی

Puzzle Cartoon Girl Gumball Streaker