Gumball مدرسه خانه راش بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   34467 83.7% with 411 votes

Elmore دبیرستان که دارای فنرهای سخت می باشند تا نشت! به عنوان داروین و Gumball تیم برای جلوگیری از نشت قبل از سیل مدرسه. صعود، شنا و اکتشاف در سه سطح بزرگ.

کنترل بازی:
استفاده از کلیدهای جهت دار و کلید فضا به پرش.

AdventureGumball