Gumball کثیف بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   176 73.91% with 23 votes

نظر شما در مورد یک بازی جدید برای امروز می گویند؟ از آنجا که ما مطمئن هستیم که شما بسیاری از سرگرم کننده در واقع دارند، ما برای شما یک بازی جدید است که در آن شخصیت اصلی Gumball است. Gumball و داروین بسیاری از سرگرم کننده در پارک آگهی امروز حال اکنون که آنها به خانه، مادر Gumbal 'ها آنها را به حمام فرستاده زیرا آنها واقعا کثیف هستند و آنها باید برای رفتن به طبقه پایین برای صرف شام. شما باید برای مراقبت از Gumball، با استفاده از دستورالعمل neccesary که به شما داده شده است.

کنترل بازی:
در بازی

Other Girl Gumball Messy