Gumball بازی: پسران آب بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   2910 74.36% with 39 votes

آب و پسران Gumball داروین aren 'تی فقط Wattersons، آنها دوباره' فرزندان آب! خورشید تبدیل شده است تا حرارت در Elmore. راهنما Gumball و داروین بالن های آب آتش برای حفظ دوستان خود خنک شود. ضرب و شتم گرما در پسران آب

کنترل بازی:
در بازی

Funny Gumball