بازی Gumball : منشا داروین بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   4510 81.82% with 55 votes

درست ماهی خود را در آزمایشگاه با انتخاب از بارهای از گزینه های مختلف. پر کردن مخزن خود را با ماهی بسیار، زیبا و ظالمانه و ببینید که چگونه آنها را در دریافت ! هر چیزی می رود .

کنترل بازی:
در بازی

Funny Gumball