بازی Gumball: این طناب از ارتفاع بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   211 95.45% with 22 votes

آنایس به یک طناب از ارتفاع گره خورده است و آن را به او را از بی باک نگه دارید و جمع آوری تمام عروسک دیزی در بازی. با این حال، او هنوز هم می توانید یک دسته از آنها. بازی با به Gumball 'خواهر به تنهایی، با استفاده از کلید های arrow به طفره رفتن موانع و تمام عروسک. هر تصادف به سرعت او را به خطر بیاندازد، در حالی که خر عروسک دیزی او را افزایش فوق العاده است. قادر هنگامی که به ادامه، او خواهد شد با قدرت تمام طناب از ارتفاع 'ها پرتاب شده است. در آن زمان، از طریق حلقه شده و همچنان برای طفره رفتن از موانع.

کنترل بازی:
در بازی

Funny Gumball