Gumball بازی: تنش در بازداشت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   339 78.57% with 42 votes

دویدن، پرش، و حل پازل برای فرار از مدرسه در تنش در بازداشت. پس از اینکه از یک شوخی آنها نداشتم تی 'مرتکب متهم، Gumball و داروین در بازداشت قفل شده است. در حال حاضر این ها 'هم به سینه! اما موفق به کسب تی 'باشد که آسان است. هر سطح پیچ و خم از صفحه نمایش های نظارت مدرسه است. آیا می توانید چهره تمام 36 پازل و به Gumball رایگان و داروین؟
فضا: اکشن کلید
فلش: حرکت و پرش


کنترل بازی:
در بازی

Funny Gumball