Gumball بازی: چلپ چلوپ استاد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   347 82.93% with 41 votes

رد استخر به عنوان Gumball و داروین در چلپ چلوپ استاد. پرش کردن جهان 'بلندترین شیرجه بالا را به یک چلپ چلوپ بزرگ. جمع آوری اشیاء در راه را برای ایجاد یک موج جزر و مدی حماسه آب. موج بزرگتر، امتیاز بیشتری به شما خواهید دریافت کنید. این ها 'مسابقه چلپ چلوپ نهایی!

کنترل بازی:
در بازی

Funny Gumball