بازی gumball: html5 sky streaker بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

نسخه بازی straaker streaker برای موبایل. پدر gumball مصمم است مجموعه رکورد جهانی جدید را ... برای شلوار نپوشید! اجتناب از لباس و گرفتن سکه هنگامی که شما به آسمان صعود. مراقب باش! gumball و darwin در پاشنه شما گرم هستند. ریچارد را با لوازم جانبی عالی مانند آلن بالون، سکه های غول پیکر، سطوح جدید و ضرب کننده های نمره، از بین ببرید!

کنترل بازی:
در بازی

Funny Gumball