Gumball بازی: مدرسه خانه راش بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   7912 86.81% with 91 votes

Elmore تاریخ و زمان بالا فنر تا به نشت! تیم به عنوان داروین و Gumball برای جلوگیری از نشت قبل از تمام سیل مدرسه. صعود، شنا و اکتشاف در سه سطح بزرگ.

کنترل بازی:
در بازی

Funny Gumball