Gumball بازی: دستور العمل اجرای بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   5117 75% with 68 votes

پرش از راه کشیدن به سمت بالا، هیچ چیز در حال رفتن به شما را از گرفتن آخرین معجون حواس پرت خود را بر روی آنایس، شرانت-ماریتیم دانلود بشقاب! اما همکلاسی های خود را قطعا رفتن را امتحان کنید! دانلود شما باید دو راه برای جلوگیری از همکلاسی که سعی کنید به شما متوقف

کنترل بازی:
در بازی

Funny Gumball