بازی Gumball : Pizzageddon بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   298 78.38% with 37 votes

لری همه مشاغل را ترک کرده است و المور در هرج و مرج است. کمک به پیدا کردن او را به نجات شهرستان! به نوبت، به عنوان Gumball، داروین و اندرو و از بین بردن تمام دشمنان و اهداف در هر سطح. شما در انتخاب سلاح خود را برای هر نوبت ، اما مطمئن شوید که شما از زمان اجرا نیست!

کنترل بازی:
در بازی

Funny Gumball