بازی Gumball: کباب جنگنده بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   181 94.74% with 19 votes

تاریخ دوستان به Gumball در یک bosillo بازی خاص، مبارزه کباب در حال آغاز است، نشان می دهد کیفیت خود را به عنوان یک جنگنده و شکست هر یک از مخالفان خود را با استفاده از تکنیک های قدرتمند جهان به Gumball، بازی می کند و بازدید سخت برای رسیدن به بعد K.O. بسیار مورد تهیه شده از در حال حاضر و آموزش برای یادگیری نحوه ی به بازی بهتر را ببینید.

کنترل بازی:
در بازی

Funny Gumball