بازی Gumball : مسابقه خنگ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   245 82.76% with 29 votes

اجرا را از طریق پارک بدون توفنده به پالس (PALS) خود را ! در مسابقه گنگ، به Gumball پوشیده است چشم بسته در حالی که دو سرعت . کار شما این است به Gumball بگویید که به بیش از موانع پرش و یا اقامت بر روی زمین. نگاه برای توبیاس و هکتور !

کنترل بازی:
در بازی

Funny Gumball