بازی gumball: squad bro 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   42 66.67% with 6 votes

ادامه مبارزه با نیروهای شیطانی با برادران برادران برادرش! gumball، anais و darwin می توانند در مسابقات حماسی به مکه تیم برادوی تبدیل شوند!

کنترل بازی:
در بازی

Funny Gumball