Gumball بازی: کور فریب خورده بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   325 86.49% with 37 votes

بازی قبل، اما این بار آنها دوباره 'واقعا خود خارج dumbed. آن را 'به Anais برای حفظ برادران چشم بند او را در کور فریب خورده امن است. راهنما Gumball و داروین پیدا کردن هر یک از دیگر برای حل هر پازل.

کنترل بازی:
در بازی

Funny Gumball