Gumball چشم دکتر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   182 90% with 20 votes

کمک به دوستان زخمی خود را در جدیدترین چشم Gumball دکتر بازی که شما در مورد بازی می باشد. مراقب باشید که باعث هر گونه صدمه های غیر ضروری نمی شود و به او تجویز برخی از داروهای پس از آن. کنترل: استفاده از موس به بازی.

کنترل بازی:
در بازی

Puzzle Cartoon Girl Surgery Gumball Doctor