Gumball کور فریب خورده بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   50994 84.41% with 603 votes

نابینایان Gumball فریب خورده یک بازی بزرگ فیزیک مبتنی بر پازل است. کار شما این است که دو کاراکتر به دیدار با یکدیگر با قرار دادن جعبه ها و لنت جستن به عنوان شما جمع آوری رنگین کمان.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به بازی

GumballGumballBlindFooled