گیتار قهرمان قهرمان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   5322 70.67% with 75 votes

آیا شما آنچه در آن طول می کشد تا درست گیتار قهرمان قهرمان؟

کنترل بازی:
این بازی با کلید های arrow ایفا کرده است.

MusicTiming GuitarHero