GTO رانش بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

14 آهنگ های پر پیچ و خم را برای شما و ماشین ورزش رانش خود را صبر کنید. گذر خم، ارتقاء ماشین، جمع آوری ستاره و برنده شدن!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

DrivingMouse SkillObstacleAndroid Drift