رشد در روابط بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

مغازه ها کراوات هرگز این مشغول بوده است! که

کنترل بازی:
دستورالعمل: رشد: راست / D / Z / تا قطع: چپ / X / F / پایین

Misc