رشد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

رشد و گارد بازی برج دفاعی ساده است، با این حال، این سادگی می افزاید بعد دیگر است. یک پیچ و تاب و کشاورزی وجود دارد! شما باید نیروی کار خود را گسترش و آن را بدون ورشکستگی! گسترش زمین های خود و دفاع از آنها از حدس بزنید چه؟ حشرات! این حشرات غارتگری آفات هستند. مبارزه با آنها مثل شما مبارزه با قدرت!

کنترل بازی:
دستورالعمل: انتخاب کنید: سمت چپ کلیک کنید

Strategy