همه فن حریف بق بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

شناسایی مواد غذایی مورد نظر به دنبال مشتری و خدمت به آن را به آنها. برای آماده سازی غذا، بشقاب روی میز، کوره مواد غذایی و سپس با قرار دادن مواد غذایی کبابی بر روی پلیت و خدمت به آن را به مشتریان. برای کسب درآمد بیشتر، کوره کاملا مواد غذایی و خدمت به مواد غذایی به سرعت. پرتاب مواد غذایی هدر رفته به بن سطل زباله. گرفتن پول از ضد هنگامی که مشتری آن را. رسیدن به هدف در هر سطح به عنوان خوانده شده به سطوح بالاتر است.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsFoodCookingFood ServingGrilling