شهر سبز پارکینگ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

پارک خود را می تواند به عنوان دقیق که ممکن است به فضای مشخص شده. آیا دیگر اتومبیل ها و موانع برخورد کند. هر سطح دارای 150 ثانیه اگر شما در درون محدودیت زمانی کامل دریافت نمره جایزه. استفاده از کلید های arrow به هدایت و حرکت به جلو و عقب.

کنترل بازی:

استفاده از کلید های arrow به بازی بازی.

DrivingAdventureParking