Gravity Falls Games: The Twin Mystery of the Doom of Doom بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

بازی Gravity Falls، The Twin Mystery Vortex Of Doom را بازی کنید و Mabel و Dipper را با هم متحد کنید تا همه ستارگان را پیدا کنید و به سطوح حرکت کنید!

کنترل بازی:
در بازی

Funny Gravity-falls