قبر آتش مگس - اشیاء مخفی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

پیدا کردن اشیاء نمایش داده شده در زیر، که در تصویر پنهان شده است. پیدا کردن آنها را در مدت زمان کوتاه به نمره بیشتر.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleGraveFireFliesHiddenObjects