گت لباس عروس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   40 100% with 4 votes

سبک گوتیک با تمام تأثیرات قرون وسطی و پرنعمت علامت آن حتی در مورد عروس و عروسی به طور کلی باقی مانده است. تصور کنید که خود را در آن تصویر، پانسمان تا برای مراسم عروسی گوتیک شما و برای لحظه ای خاص از زندگی خود را آماده کند. اما عجله بسر می رسانید و آماده، زیرا یکی از دوست داشتنی خود را منتظر است را برای شما در تاریک که قلعه در بالای تپه!

کنترل بازی:


GirlDress UpGothicGirlsBride