قطار خوب بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   63 66.67% with 9 votes

کالا های حمل و نقل به ایستگاه. کنترل
سرعت خود را برای جلوگیری از سقوط است.

کنترل بازی:

استفاده از کلید های arrow.

DrivingTrainDownload GirlsGood