گلف بازی یک نفره - عشق اول بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

گلف بازی یک نفره در 3 حالت: عادی، سخت و آرام است. - اکید: ACES کم هستند، هیچ کارت را می توان بر روی یک پادشاه قرار می گیرد. - عادی: ACES کم هستند، ملکه را می توان بر روی یک پادشاه قرار می گیرد. - آرام: ACES بالا و پایین (در اطراف گوشه)، ملکه و آس را می توان بر روی یک پادشاه قرار می گیرد.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

CardsAndroid DefaultGolfSolitaireFirstLove