Gnocchi بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

این یک غذای ایتالیایی است، در واقع، کلمه gnocchi در ایتالیایی

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlFoodCookingGirlsGnocchi