چرخ دنده های جهانی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   50 100% with 5 votes

مسابقه با بازیکنان کامپیوتر آنها را ضرب و شتم و رسیدن به محل جدید در 1st. مسابقه در 5 کشور مختلف، پول شرط را در نژاد خود، برنده نژاد و ارتقاء ماشین خود را، خرید اتومبیل های جدید با کنترل بهتر و گرفتن جاده. موفق باشید!

کنترل بازی:
تا کلید فلش - سرعت بخشیدن به انجمن چپ / راست کلیدهای پیکان - روشن کاربری پایین ARROW کلیدی -. ترمز
فاصله - نیترو.

DrivingPurchase Equipment UpgradesStreetRacingObstacleGlobalGears