دختر در شلوار جین لباس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

مواد شلوار جین و لباس های ساخته شده با این پارچه چیزی خاص، زیرا آنها را هوا گاه به گاه به هر نگاه. همچنین، در این بازی مد شهری، شما لوازم جانبی بسیار متنوع شمارش را لمس رنگ به نگاه خود را.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpGirlJeans