Gemolition بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

دریافت hardhat و عینکی که اطرافش پوشیده شده وبرای محافظت چشم بکار میرود، چرا که در اینجا می آید Gemolition! فقط از رنگ های مناسب برای مطابقت به سطرها یا ستون ها، و یا بیشتر سنگهای کاهش خواهد یافت به چیزهای پیچیده انتخاب کنید! جواهرات می تواند مسیر تمام راه در سراسر هیئت مدیره، اما آنها دوباره 'خوش طعم، آنها می توانند تی' گذشته عضله مورب!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleMatching Android Gemolition