شکارچی جم بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

شکارچی

جم یک بازی پلتفرم که در آن ما به عنوان یک مرد است که به جمع آوری تمام سنگهای در یک زمان خاص بازی است. 25 سطح با استفاده از تله و خطرات وجود دارد در همه جا.

کنترل بازی:

با استفاده از کلید های arrow به کنترل آن مرد

PlatformsCollecting Timing JumpingJewel