باغ پنگ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

باغ پنگ پنگ نوع همیشه سبز از بازی ارائه شده را در یک راه بسیار جذاب است. ساده و هوشمند پخش قرار است برای کنترل دست و پا زدن سبز با استفاده از کلید های arrow و لگد زدن به توپ از دست رفته یکی قرمز. یکی که غالب نقاط در 3 دقیقه محدود برنده و عملکرد محاسبه شده است.

کنترل بازی:
در بازی

Sports Ball