هدیه. بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

برف زمستان در حال سقوط، کودکان خنده در سراسر. چراغ روشن. مانند یک افسانه به حقیقت می پیوندند! بله، از آنجا که عنوان این بازی است که مانند آهنگ پاپ محبوب، ما نمی تواند کمک کند اما خواندن آهنگ. این بازی در مورد یک ماجراجویی از یک بچه است که می خواهد برای گرفتن همه از جعبه های هدیه، آن را به دست آورد

کنترل بازی:
دستورالعمل: کلید های arrow: حرکت

Action